آموزش بافت دامن تمام فون در این دامن ؛ 6 ردیف ژته دار داریم که با نخ من 15 سانت شده و با حاشیۀ برگدار پایین دامن ؛ میشه 20 سانتی متر.

آموزش بافت دامن تمام فون

بافت این دامن ار دور کمر شروع می شود.


دور کمر آیدا جون رو سانت بگیرید.

1- با نخ کاموای به ضخامت متوسط ؛ به اذای هر سانت ؛

دو دانه سر بیاندازید.

2 - 10 رج رکن ببافید.

3 - بعد شروع به ساده بافی کنید و تا 3 رج ببافید .

4 - در رج روی بافتنی به فاصلّ هر 7 دانه یه ژته بیاندازید.
( به آموزش زته انداختن در تصویر متحرک پایین توجه کنید)

آموزش بافت دامن،دامن تمام فون،آموزش بافت دامن تمام فون،بافت دامن،قلاب بافی


5 - رج پشت بافت؛ همه به رو ببافید و ژته ها راتوری ببافید.

6 - با این دو رج گذشته و بافت 4 رج دیگر بصورت ساده بافی ؛

جمعاً بعد ژته ها شش رج بافته اید .

7 - حالا در این رج مجدد بای زته انداخت . سعی کنید ژتۀ این

ردیف در مابین دو ژتۀ بالایی قرار بگیرد.

8 - هر 6 رج این کار را تکرار کنید و به دلخواه به قد دامن اضافه کنید.

در این دامن ؛ 6 ردیف ژته دار داریم که با نخ من 15 سانت شده و با حاشیه

برگدار پایین دامن ؛ میشه 20 سانتی متر.

9 - 5 سانت قبل از اتمام دامن دو رج پنسی ( رکن ) ببافید .

10 - بعد یک رج ساده بافی می بافیم .

11 - دو دانۀ اول میل را ببافید - یک ژته - دو دانۀ بعد را با هم بافته ( دوتا

یکی کنید - ژته - دو تا یکی - ژته و.....تا آخر رج را ببافید .

12 - در پشت مدل تمام ژته ها را توری ببافید تا بعد بتوانید از داخل

این ژته ها نوار نقره ای نیم سانتی رد کنید .

13 - حالا مجدداً دو رج رکن ببافید.آموزش بافت مدل حاشیه برگی کشید


توجّه :

( برگها دارای دو لبۀ خطی مشخص و یک رگبرگ مرکزی اند . )

1 - یک دانه از رو ببافید برای درز و جای دوخت دامن .

2- ابتدای برگ باید دو تا یکی کنید( لبۀ خطی طرف راست برگ )

- یک ژته - یکدانه از زیر ( رگبرگ وسط ) - یک ژته - و انتهای برگ دوتا یکی

کنید . ( لبۀ خطی طرف چپ برگ )

توجّه : اگر بخواهید یک لبۀ خطی زیبا و مشابه طرف راست داشته باشید

باید اول جای این دو دانه را با هم عوض کنید =مثل پیچ

( دومی را از روی اولی بیاورید جلو و بعد دوتا یکی کنید.)

3 - ابتدا تا انتهای برگ دوم مثل مرحلۀ قبل تکرار شود ؛ تا انتهای رج .

اگر شانس بیاورید و آخرین برگ هم یک برگ کامل در بیاید که چه بهتر

و اگر آخرین برگتا ن نیمه ماند ؛ سعی کنید بصورت جبرانی ژته بیاندازید امّا

دوتا یکی نکنید تا برگ کاملی بدست آید.
آخرش هم یک دانه از رو ببافید ؛

و اگر ب یک دانه در اخر نداشتید؛ مثل سر انداختن اضافه کنید

تا برای جای دوخت دا من هم جا داشته باشید. و پشت رج را ببافید.

4 - این مدل را تا شش رج ببافید تا سه ردیف ژته در برگ ایجاد شود.

5 - در این رج اول یک دانه از رو را ببافید - یک ژته ( فاصله اندار بین برگها)

- دوتا یکی اول برگ - ژته - یک دانه زیر که رگبرگ مرکزی باشد ؛

- یک ژته - و دو تا یکی آخر برگ .

حالا یک ژته ( فاصله اندار بین برگها) .

6 - برگ دوم با دو تا یکی شروع و تا فاصله انداز خط بالا تمام می شود.

7 - تمام این رج را تا آخر به همی ن ترتیب ببافید.

8 - رج پشت ژته های فاصله انداز را هم از توری ببافید .

9 - در این رج ژته های فاصله انداز را به رو ببافید و در قبل و بعد

برگها هم ژته بیاندازید . امّا دو طرف رگبرگ وسط ژته نیاندازید .

ولی همچنان دو تا یکی کردن دو طرف برگ را انجام دهید.

( در واقع بعد از این در داخل برگها ژته نداریم ؛ اما در بیرون برگها

ژته داریم که همه را به رو می یافیم تا ژته ها توری باشند امّا

به مدل رکن بافته شوند تا برگها به جلوه آیند.)

10 - به بافت ادامه دهید تا از برگها سه دانه باقی بماند .

در آن رج باید برای نوک برگ ؛ سه تا یکی کنید و برای زیبایی

بیشتر برگ؛ دانه وسط را به اوّل آورده و بعد سه تا یکی کنید.

11 - چهار رج آخر یا به دلخواه بیشتر رکن ببافید و کور کنید

و دامن را از پایین بدوزید تا 5 سانت قبل کمر . و بقیه را برای

درز پشت کمر و راحت پوشیدن کودک عزیزتان باز بگذارید.

دکمۀ پشت را دوخته و از جا نواری دامن ، نوار دلخواه را

با کمک سنجاق قفلی عبور دهید .

12 - مختصری اتو بخار بدهید تا کارتان به جلوه بیاید.


«« آموزش بافت جلیقه کوتاه دخترانه »»

دور گردن را با سانتیمتر اندازه بگیریدو بسته به ضخامت کاموا ضربدر

2 الی 3 کنید تا تعداد دانه ها بدست آید . برای اینکه به عدد 5 قابل

تقسیم باشد ؛ می توان چند عددی به آن اضافه کردتا هم قابل تقسیم

به 5 باشد و هم مقسوم علیه ( که تعداد برگهای ما را نشان می دهد ) ؛

زوج باشد .[ چرا که برگهای ما به تعداد 5 دانه بافته می شود و می خواهیم

دور تا دور گردن 14 برگ داشته باشیم ؛ که خود این عدد 14 هم زوج است .]

دو تا دسته 5 تایی هم برای رکن بافی دو طرف سجاف جلیقه داریم.

دقّت کنید که دو تا نیم برگ دو طرف سجاف یقه بافته می شوند و

13 برگ دیگر کامل در بین این دو نیم برگ هستند.


روش بافت جلیقه :

* 1 - من با تعداد 80 دانه سر انداختم و 3 رج رکن بافتن.

*2 - در رج چهارم = 3رکن- 3 کورکردن برای جا دکمه - بقیه رکن.

* 3 - همه رکن بافته شود تا جادکمه ؛ 3 تا سر می اندازیم تا جا دکمه

تکمیل شود و در آخر 3 تا رکن می بافیم .

* 4 - باز 3 رج کاملاً رکن ببافید.

«« مدل برگ »»

*( رج اول مدل برگ ) = 5 دانه رکن برای سجاف جلوی چپ ببافید .

بعد یک زیر - یک ژته - **( 4 تا زیر - یک ژ ته - یک زیر - یک ژته )

وتکرار مراحل داخل پرانتز دو ستاره تا قبل از 6 دانه آخر.

برای بافت این 6 دانه آخر باید اول یک ژته - یک زیر- 5 دانه رکن

برای سجاف جلوی راست ببافید.
* همۀ رجهای پشت بافت در کل کار از اول تا آخر به رو بافته می شوند و

برای پیشگیری از تکرار ؛ دیگر یادآوری نمی شود. فقط باید ژته ها را طوری

ببافید که توری باشند ( منفذ دار و آشکار بافته شوند و نه تاب دار و پنهان)
*( رج دوم برگ ) = تکرار رج اول برگ است .

*( رج سوم برگ )=5 رکن - یک زیر - یک ژته - یک زیر - دو تا یکی

( اگر مایل باشید ؛ برای زیباتر شدن برگها ؛ اول این دو دانه را مثل پیچ بافی ، از رو جاهایشان را با هم عوض کنید تا لبۀبرگ به شکل یک خط منظم هلال پیدا کند تا برگ باریک شود و به صفر برسد. )
حال نیم برگ اول شما بافته شده .

***-[ یک ژته - ( آغاز برگ دوم) = یک دوتا یکی بدون پیچ دادن -

یک دانه زیر - یک ژته - یک زیر - دوتا یکی پیچ دار .]


* تکرار مرحله سه ستاره تا تعداد 13 برگ کامل شوند - با ژته هایی که آنها

را از هم فاصله می دهند بافته شوند.


*( رج 4چهارم برگ )= 5 رکن - یک زیر - یک ژته - یک زیر - دو تا یکی پیچ دار

( آخر نیم برگ اول )- یک ژته - یک دانه رو - یک ژته ( فاصله دهنده برگها ) -


*** در ادامه : دو تا یکی بدون پیچ - یک زیر - یک ژته - یک زیر - یک ژته - یک

زیر - دو تا یکی پیچ دار . ( اتمام اولین برگ کامل ) - یک ژته - یک دانه رو - یک

ژته ( فاصله دهنده برگها )


*مرحله سه ستاره بالا را برای بقیه برگها تکرار کنید . و در انتها نیم برگ

آخر را برعکس اولی ببافید. در رج پشت فاصله دهنده های برگها را هم به

رو می بافیم.


( رج پنجم برگ )= کور کردنهای دو طرف برگ ادامه دارد ؛ اما دیگر در وسط

برگها ژته نداریم .اما در دو طرف خارجی برگها مثل دو رج قبل ژته داریم .


آنقدر به کور کردن برگها و ژته انداختن بین فواصل ادامه می دهیم تا برگ

ما به سه دانه برسد .

* در این رج باید سر برگها سه تا یکی شوند. و فقط دو نیم برگ دو طرف

دو تا یکی می شوند . بدین ترتیب = 5 رکن - دوتا یکی - ***( ژته - 7 رو

- ژته - سه تا یکی ) و تکرار پرانتز سه ستاره تا اتمام برگها - دو تا یکی نیم

برگ آخر - 5 رکن . و رج پشت بافته شود.


««« توجّه »»»

در این رج ؛ باید اساس تقسیم بندی دو تکۀ پیش و دو تکۀ آستین و تکۀ پشت را ببافیم .

* پس از اولین دانه تا دانۀ 24 به زیر می بافیم( برای جلوی چپ) .

بعد یک ژته - 3 تا رو - یک ژته - 17 زیر( برای آستین چپ) -

3 تا رو - یک ژته - 57 زیر ( برای پشت ) -

یک ژته - 3 تا زیر - یک ژته - 17 زیر ( برای آستین راست ) -

یک ژته - 3 تا زیر - یک ژته - 24 زیر ( برای تکه جلوی راست ).

و بافت رج پشت .

* 5 دانه رکن - 20 دانه زیر - ( جلوی چپ)

ژته - 3تا زیر - ژته - 19 زیر -( آستین چپ)

ژته - 3تا زیر - ژته - 59 زیر - ( پشت )

ژته - 3 تا زیر - ژته - 19 زیر -( آستین راست )

ژته - 3 تا زیر - ژته - 20 زیر - ( جلوی راست ) . بافت رج پشت .

تمام این 3 تا زیر ها جدا کننده های بین تکه ها هستند و تا آخر زیر بغل باید

در یک خط اریب با ژته های اطرافشان به گشاد تر کردن الگوی جلیقه ادامه

دهند تا لباس برای بزرگی کتفها و تنه اندازه شود.

* در این رج باید منفذهای عبوردهندۀ روبان را بوجود بیارید.
بنابراین =5 رکن -***( دوتا یکی - ژته )

و تکرار پرانتز سه ستاره تا دهمین ژته ادامه دارد ) -

بعد 3 زیر جدا کننده جلو و آستین - ژته -

***( دوتا یکی - ژته )و تکرار مرحله سه ستاره تا دهمین ژته )


3 زیر جدا کننده آستین و پشت - ژته - ***( دوتا یکی - ژته )

و تکرار مرحله سه ستاره تا 30 تا ژته )

تکرار مرحله آستین و تکرار مرحله جلو بصورت بر عکس

( یعنی 5 رکن در آخر باشد.) و بافت رج پشت .


* در این رج همچنان ژته های دو طرف جدا کننده های تکه ها لباس را

بیاندازید و به غیر سجاف دو طرف همه دانه ها را به زیر ببافید.

* بارعایت موارد بالا یک رج کامل رکن ببافید . فقط 3 دانه جدا کننده را زیر.

* از این رج به بعد همه ساده بافی به غیر رکنهای سجاف. و از طرفی اول

و آخر ساده بافی دوتا یکی کنیم تا خلوی جلیقه به حالت بیم دایره بافته

شود.و هر 5 رج یک بار هم در وسطهای بافت مثل دامن با دو تایکی کردن

و ژته انداختن منافذی برای زیبایی ایجاد کنیم .

* به ژته های دو طرف جدا کننده های تکه های لباس هم تا 12 عدد ادامه دهید.

( و یا به تناسب اندازه هایتان به دلخواه ادامه دهید تا زیر بغل برای

اندازه های شما مناسب شود .)


* بعد تا 4 رج آخر آستین ها را رکن ببافید .

* در این رج ؛با اتمام آستین سر خود باید وقتی به تکه آستین می رسید ؛

شروع به کور کردن کنید و و باز در ادامه تکه پشت را ببافید و باز وقتی به

آستین بعدی رسیدید همه دانه های آستین را کور کنید . و در ادامه تکه

جلوی راست را ببافید . به این ترتیب سه تکه جلوی چپ ، پشت و

تکه راست بدون درز پهلو به هم وصل و بافته می شوند .

* حدود 5 سانت دیگر (یا به دلخواه بیشتر ) به بافت و کور کردن جلو ادامه

دهید و در انتها هم 8 رج رکن برای پایین جلیقه ببافید .

* دور تا دور جلیقه و پایین دامن را با 5 قلاب و اتصال نیم هلال تزیینی بزنید.

والسّلام ...
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه