آموزش دوخت لباس کـودک,دوخت لباس دخترانه,آموزش دوخت لباس دخترانه,مراحل دوخت لباس دخترانه,الگوی دوخت لباس دخترانه,دوخت لباس دختربچه,دوخت سارافون,دوخت لباس,خیاطی,ایران مطلب

دوخت لباس دخترانه,آموزش دوخت لباس دخترانه
آموزش دوخت لباس دختربچه

اندازه هاى فرضى براى یک دختر بچه 5 ساله

قد بالاتنه جلو تا کمر = 29 سانتى متر
قد بالاتنه پشت = 27 سانتى متر
قد از سرشانه تا زانو = 63 سانتى متر
دور سینه = 63 سانتى متر
دور باسن = 66 سانتى متر
دور گردن = 26 سانتى متر
کارور جلو = 25 سانتى متر
کارور پشت = 24 سانتى متر
سرشانه = 8/5 سانتى متر

مربع مستطیلى به طول نیم اندازه دور سینه بعلاوه 5 سانتى متر و به عرض قد بالاتنه جلو رسم مى کنیم. عرض مستطیل نصف شده و خط سینه به دست مىآید (خط ب) و یک چهارم قد بالاتنه که در اینجا (شکل 101) با حرف (الف) مشخص شده خط کارور نامیده مى شود. خط (ج) خط کمر است.

قسمت جلو:

از نقطه الف به اندازه 1 سانتى متر یک ششم دور گردن روى خط عمودى پایین آمده و 0/5سانتى متر یک ششم دور گردن روى خط افقى کنار رفته شکل هلال یقه را مى کشیم. از نقطه وسط خط افقى بالا 3 سانتى متر به طرف پایین اندازه زده, از گوشه هلال یقه به این نقطه 3 سانتى متر وصل مى کنیم. از گوشه گردن به اندازه سرشانه روى این خط اندازه مى زنیم. روى خط کارور از خط جلونیم کارور جلو را مشخص مى کنیم. در خط سینه 2 سانتى متر یک چهارم دور سینه را اندازه زده و یک سانتى متر بالا رفته و هلال حلقه آستین را مى کشیم. خط پهلو را به موازات خط جلو رسم مى کنیم.

قسمت پشت:

از گوشه سمت چپ 5 / 1 سانتى متر پایین آمده روى خط افقى بالایک ششم دور گردن را اندازه مى زنیم و هلال یقه را مى کشیم. از گوشه یقه به خط 3 سانتى متر سانت وصل کرده و روى این خط سرشانه را اندازه مى زنیم. 0/5 سانتى متر نیم کارور پشت را روى خط کارور پشت اندازه مى زنیم. روى خط سینه 1 سانتى متر یک چهارم دور سینه اندازه زده و یک سانتى متر بالا رفته و حلقه پشت را رسم مى کنیم. خط پهلو به موازات خط وسط پشت کشیده و قد پیراهن را به الگو اضافه مى کنیم. شکل 101 و 102 از خط سینه 2 سانت بالا رفته برش قسمت جلو و پشت از این قسمت جدا مى شود. به قسمت پشت براى روى هم آمدن, 3 سانتى متر اضافه مى کنیم.
الگوى جلو و پشت را با اوزمان 4 سانتى به حالت فون درمىآوریم. همچنین براى چین خوردن 10 سانتى متر به خط وسط جلو و پشت اضافه مى کنیم. شکل 103

الگوى یقه:

مستطیلى به طول 2 سانتى متر نیم دور گردن به عرض دلخواه مثلا 5 سانتى متر که به علاوه 2 مى شود; رسم مى کنیم. از خط عمودى سمت چپ 2 سانتى متر بالا رفته به صورت هلال به پایین خط عمودى سمت راست وصل مى کنیم. خط عمودى سمت راست را نصف کرده و از بالاى خط عمودى سمت راست 2 سانتى متر به صورت اریب داخل شده و هلال بالاى یقه را رسم مى کنیم و الگوى یقه را جدا مى کنیم. شکل 104

برش:

به جز الگوى برش قسمت پشت همه الگوهاى بالاتنه روى دولاى بسته قرار مى گیرد.

الگوى یقه:

در این مدل چون پشت لباس باز است از الگوى یقه روى پارچه دو مرتبه روى دولاى باز برش مى زنیم.

دوخت:

قسمت جلو و پشت را چین مى دهیم و برش قسمت جلو و پشت را به آن وصل مى کنیم.همچنین یقه را دوخته و به گودى گردن وصل مى کنیم. مى توانیم از لایى نرم هم استفاده کنیم. در قسمت برش پشت دو تکه پشت را به اندازه 3 سانتى متر روى هم قرار مى دهیم و بعد به قسمت چین خورده وصل مى کنیم. در این مدل از تور کتان استفاده مى شود که در قسمت حلقه آستین و قسمت پایین لباس وصل مى شود. در قسمت پایین لباس مى توانید تور را بدون چین دادن روى لباس گذاشته و دوخت بزنید. در قسمت حلقه باید تور کتان را به صورت چین داده شده وصل کنید. همچنین باید قسمت حلقه را با نوار اریب سجاف دهید. در قسمت یقه نیز از نوار اریب براى سجاف استفاده کنید و یقه را وصل کنید.

منبع : khayati24.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه