تكثیر و پرورش گیاه پامپا نقره ای,گیاه پامپا نقره ای,تکثیر گیاه پامپا نقره ای,پرورش گیاه پامپا نقره ای,پامپا نقره ای,نگهداری از گیاه پامپا نقره ای,علف پامپا نقره ای,نگهداری از گیاه پاما,گیاهان تیره گندمیان,گل و گیاه,ایران مطلب

گیاه پامپا نقره ای,تکثیر گیاه پامپا نقره ای

تکثیر و پرورش گیاه پامپا نقره ای

ایران مطلب : گیاه پامپا نقره ای G. argenteum (Stepf.) جنسی از گیاهان تیره گندمیان است که برگهای نوار شکل بلندی داشته و مانند نوارهای پهن از اطراف آن بسمت زمین آویخته است.


این گیاه مخصوص نقاط گرم و خشک است و گویا موطن اصلی آن نیوزلاند باشد .

گیاه پامپا نقره ای (G. argenteum Stepf.) جنسی از گیاهان تیره گندمیان است که برگهای نوار شکل بلندی داشته و مانند نوارهای پهن از اطراف آن بسمت زمین آویخته است.

این گیاه مخصوص نقاط گرم و خشک است و گویا موطن اصلی آن نیوزلاند باشد .

این برگها تشکیل تودة انبوهی را میدهد که بلندی آن به 5/1 تا 2 متر میرسد . از میان بوته خوشه های بلند بصورت پرهای سبک و ابریشم مانند به رنگ نقره ای بیرون میآید .

بعلت بزرگی بوته پامپا ، از آن برای تک کاری روی چمن باغات و یا کنار استخر و نهرها میتوان استفاده کرد .

خوشه های خشک آن برای تهیه دسته گلهای خشک مصرف میشود .

در هرنوع خاکی رشد می کند .

در اصطلاح باغبانی به آن علف پامپا نقره ای می گویند .

تکثیر :

زیاد کردن این گیاه به روش تقسیم ریشه صورت میگیرد .

منبع : farshadpileste.blogfa
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه