مرکز خیریه مهر لیلا، مدت 6 سال است که کودکان بی سرپرست را تحت پوشش قرار می دهد، این موسسه در سال جاری اقدام به کمک رسانی به مردم محروم تهران و شهرستان های اطراف کرده است. کمک رسانی به مناطق محروم تهران مرکز خیریه مهر لیلا، مدت 6 سال است که کودکان بی سرپرست را تحت پوشش قرار می دهد، این موسسه در سال جاری اقدام به کمک رسانی به مردم محروم تهران و شهرستان های اطراف کرده است. کمک رسانی به مناطق محروم تهران-1. کمک رسانی به مناطق محروم تهران-2. کمک رسانی به مناطق محروم تهران-3. کمک رسانی به مناطق مح ...

مرکز خیریه مهر لیلا، مدت 6 سال است که کودکان بی سرپرست را تحت پوشش قرار می دهد، این موسسه در سال جاری اقدام به کمک رسانی به مردم محروم تهران و شهرستان های اطراف کرده است.

کمک رسانی به مناطق محروم تهران

 مرکز خیریه مهر لیلا، مدت 6 سال است که کودکان بی سرپرست را تحت پوشش قرار می دهد، این موسسه در سال جاری اقدام به کمک رسانی به مردم محروم تهران و شهرستان های اطراف کرده است.

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-1

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-2

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-3

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-4

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-5

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-6

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-7

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-8

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-9

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-10
عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-11

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-12

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-13

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-14

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-15

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-16

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-17

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-18

عکس: کمک رسانی به مناطق محروم تهران و رباط کریم
کمک رسانی به مناطق محروم تهران-19
 
 
منبع: مهر
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت ��شونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه