نحوه بافت چند مدل کشباف ،شش تا زير، شش تا رو، يكي زير، شش تا رو* فاصله بين دو * را تا شش دونه مانده به انتهاي رج تكرار كنيد و رج را با شش دونه زير تمام كنيد. نحوه بافت چند مدل کشباف

بافت کشباف،اموزش بافتنی،كشباف Bamboo،قلاب بافی

کشباف Bamboo

تعداددانه ها باید مضرب 19 به علاوه 6 باشد. مثل 44 دونه
رج 1 (روی کار):*شش تا زیر، شش تا رو، یکی زیر، شش تا رو* فاصله بین دو * را تا شش دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و رج را با شش دونه زیر تمام کنید.
رج 2:شش تا رو، *شش تا زیر، یکی رو، شش تا زیر، شش تا رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 3:*شش تا زیر، شش تا رو، یکی زیر، شش تا رو* فاصله بین دو * را تا شش دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و رج را با شش دونه زیر تمام کنید.
رج 4:به زیر ببافید.
بعد رجهای 1 تا 4 را تکرار کنید.

بافت کشباف،اموزش بافتنی،كشباف Bamboo،قلاب بافی

کشباف Knotted

تعداد دانه های سرانداخته شده باید مضرب سه به علاوه دو باشد. مثل 32 دونه
رج 1 (روی کار):دو تا رو، *دونه بعد را دوبار ببافید یکبار از جلوی حلقه و یکبار از پشت حلقه، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 2:دو تا زیر، * دو تا یکی از رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رجهای 1 تا 2 را تکرار کنید.


بافت کشباف،اموزش بافتنی،كشباف Bamboo،قلاب بافی


کشباف Chequered

تعداد دانه های سرانداخته شده باید مضرب 5 به علاوه یکی باشد. مثل 31 دونه
رج 1 (روی کار):یک دونه به زیر از پشت حلقه، *یکی رو، دو تا زیر، یکی رو، یک دونه به زیر از پشت حلقه* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 2:یکی رو، *یکی زیر، دو تا رو، یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 3:یکی به زیر از پشت حلقه، *چهار تا رو، یکی به زیر از پشت حلقه* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 4:یکی به رو، *چهار تا به زیر، یکی به رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رجهای 1 تا 4 را تکرار کنید. / مجله هفتگی ترمه

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه